Benvinguda

Benvinguts a la pàgina web de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Vedruna Tàrrega


En aquesta pàgina web, hi podreu trobar tota la informació referent a l'Associació.

Aquesta pàgina pretén ser una eina de comunicació entre tots els membres que conformen la comunitat educativa de l’escola i un espai de participació per tal de ser millors en totes les tasques i serveis que un AMPA ha d'oferir a totes les mares i pares. A més, com a escola verda que som, volem utilitzar un mitjà més ecològic que el paper per comunicar-nos.

En aquesta pàgina d’inici intentarem col·locar les darreres notícies i esdeveniments per tal que pugueu viure i veure el dia a dia de l’escola. Tanmateix, des de la Junta de l’AMPA som conscients de la importància d’una eina d’aquest tipus i voldríem que aquest espai dins la web de l’escola pogués recollir les vostres idees i inquietuds

Esperem doncs rebre les vostres aportacions.

La Junta de l'AMPA

ampaextraescolars@vedrunatarrega.cat (Assumptes relacionats amb activitats extraescolars)

ampacomissiofestes@vedrunatarrega.cat (En relació a les festes que organitza l'AMPA)

ampapresidencia@vedrunatarrega.cat ( Qüestions generals)

Assemblea General ordinària de l'AMPA

Què fa l’Assemblea?
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis i es reuneix en sessió ordinària almenys un cop a l’any.
D’acord amb els nostres estatuts, són funcions de l’Assemblea general ordinària:
  • Fixar els principis i plans generals d’actuació de l’Associació.
  • Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual d’activitats i l’estat de comptes anual.
  • Elegir, com a censor, un soci de número, a fi que revisi l’estat de comptes anual abans de la seva presentació a l’Assemblea General Ordinària.
  • Elegir els membres de la Junta Directiva.
  • Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposta per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència de l’Assemblea general extraordinària.
Per la seva part, correspon a l’Assemblea general extraordinària:
  • Acordar la disposició o alienació de béns i drets.
  • Constituir federacions o adherir-se a les existents.
  • Aprovar, quan s’escaigui, el reglament interior de l’Associació.
  • La modificació dels estatuts.
  • La dissolució de l’Associació.