Assemblea General ordinària de l'AMPA

Què fa l’Assemblea?
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis i es reuneix en sessió ordinària almenys un cop a l’any.
D’acord amb els nostres estatuts, són funcions de l’Assemblea general ordinària:
  • Fixar els principis i plans generals d’actuació de l’Associació.
  • Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual d’activitats i l’estat de comptes anual.
  • Elegir, com a censor, un soci de número, a fi que revisi l’estat de comptes anual abans de la seva presentació a l’Assemblea General Ordinària.
  • Elegir els membres de la Junta Directiva.
  • Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposta per la Junta Directiva i que no es reservi a la competència de l’Assemblea general extraordinària.
Per la seva part, correspon a l’Assemblea general extraordinària:
  • Acordar la disposició o alienació de béns i drets.
  • Constituir federacions o adherir-se a les existents.
  • Aprovar, quan s’escaigui, el reglament interior de l’Associació.
  • La modificació dels estatuts.
  • La dissolució de l’Associació.